Kierunki kształcenia

Projekty i staże

Historia szkoły

 

Z KART HISTORII

 Nazwy i rodzaje szkół w latach 1945 - 2017

Lp.

Typ szkoły

Okres działania

1.

Gminna Szkoła Rolnicza - Męska

1945 - 1947

2.

Szkoła Przysposobienia Rolniczo - Wojskowego

1947 - 1948

3.

Średnia Szkoła Rolnicza

1948 - 1950

4.

Szkoła Praktyków Specjalistów dla potrzeb PGR

1951

5.

Podstawowa Szkoła Rachunkowości POM

1952 - 1955

6.

5 - letnie Technikum Rachunkowości Rolnej

1955 - 1961

7.

Roczna Szkoła Rolniczo - Gospodarcza

1958 - 1962

8.

2 -letnie Pomaturalne Technikum Wodno - Melioracyjne

1960 - 1962

9.

Państwowa Szkoła Techniczna Wodno - Melioracyjna

1962 - 1972

10.

Technikum Wodno - Melioracyjne

1962 - 1967

11.

Technikum Melioracji Wodnych

1967 - 1997

12.

Policealne Studium Weterynaryjne

o specjalizacji : profilaktyka i lecznictwo zwierząt

1971 - 1989

13.

Policealne Studium Zawodowe Melioracyjne

o specjalizacji: zaopatrzenie rolnictwa i wsi w wodę

1974 - 1991

14.

4 - letnie Liceum Zawodowe Rolnicze

1973 - 1983

15.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - mechanik maszyn melioracyjnych

1981 - 2001

16.

Zasadnicza Szkoła Rolniczo - Ogrodnicza

1982 - 1988

17.

Powołanie Zespołu Szkół Budownictwa Wodnego i Melioracji

1982 - 1988

18.

Technikum Weterynaryjne

1988 - 2005

19.

Powołanie Zespołu Szkół Budownictwa Wodnego Melioracji i Weterynarii

1988 - 1998

20.

Policealne Studium Zawodowe - Ochrona Środowiska

1990 - 1995

21.

Liceum Zawodowe - spec. Wiejskie Gospodarstwo Domowe

1991 - 2000

22.

Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji

1993 - 2005

23.

Szkoła Policealna - Inżynierii Środowiska i Melioracji

1994 - nadal

24.

Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego

1997 - 2005

25.

Powołanie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

1998 - 2005

26.

Szkoła Zasadnicza - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

1999 - 2003

27.

Zaoczne Technikum Mechanizacji Rolnictwa dla dorosłych

2000 - nadal

28.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

2002 - 2005

29.

Technikum / 4 - letnie/:

    zawód:  technik  inżynierii  środowiska  i  melioracji  
    zawód:  technik  żywienia  i  gospodarstwa  domowego

2002 - 2012

30.

Technikum / 4 - letnie/:  zawód:   technik  geodeta

2003 - nadal

31. Technikum / 4 - letnie/: zawód technik weterynarii
2002 - nadal

32.

Technikum / 4 - letnie/:  zawód :  technik  budownictwa

2005 - nadal

33.

Zaoczne Technikum Uzupełniające dla dorosłych:

zawód:    technik  mechanizacji  rolnictwa

2005 - nadal

 34.

Powołanie Zespołu Szkól  Techniczno - Weterynaryjnych

1.01.2006 r.

   35.

Liceum Ogólnokształcące - Pożarnicze / 3-letnie /

2006 - nadal

   36.

Technikum / 4 - letnie/: zawód technik usług fryzjerskich

2007 - nadal

 37. Technikum / 4 - letnie/: zawód technik żywienia i usług gastronomicznych
2012 - nadal

Ważniejsze wydarzenia z Kroniki Szkolnej w latach 1945 - 2017

1945    -   powołanie Gminnej Szkoły Rolniczej Męskiej

1946 - 1948 rozbiórka części zniszczonych /zdewastowanych w 60%/ i zagrażających

                 bezpieczeństwu pobaronowskich obiektów

1947    -   przemianowanie Gminnej Szkoły Rolniczej Męskiej na Szkołę   

                 Przysposobienia Rolniczo - Wojskowego

1948    -   powołanie Średniej Szkoły Rolniczej

             -   urządzenie pierwszej kancelarii szkolnej

             -   zorganizowanie pierwszej wycieczki turystyczno - krajoznawczej do Poznania

                 i Gdyni

             -   przebudowa obory i wycięcie wyschniętych drzew w parku

1949    -   powołanie mgr Henryki Kutowskiej na stanowisko kierownika szkoły

             -   przeprowadzenie remontu budynku szkolnego i budynków gospodarczych

             -   uporządkowanie całego obiektu

             -   zaadaptowanie byłej owczarni i spichlerza na pomieszczenia internatowe

             -   urządzenie wystawy rolniczej i zorganizowanie wystawy prac uczniowskich

             -   zorganizowanie 2 dniowej  wycieczki do Krakowa i Zakopanego

             -   zorganizowanie półkolonii dla miejscowych dzieci

1950    -   zorganizowanie wystawy Książki i Prasy- w świetlicy szkolnej

             -   remont spichlerza i muru ogrodzeniowego

1951    -   powołanie Rocznej Szkoły Praktyków Specjalistów dla potrzeb PGR

             -   przebudowa internatu i oddanie do użytku pralni szkolnej

             -   wykonanie w czynie 1 majowym boiska do siatkówki, drogi dojazdowej do

                 internatu  i   uporządkowanie parku,

             -   wykonanie remontu cieplarni

             -   ministerialna wizytacja szkoły

1952    -   przemianowanie Szkoły Praktyków Specjalistów dla potrzeb PGR na

                 Podstawową Szkołę Rachunkowości POM

             -   ośmiu uczniów otrzymuje dyplomy przodowników w nauce

             -   młodzież szkolna angażuje się na rzecz miejscowej ludności /praca społeczna/

             -   organizacja okolicznościowych akademii dla  środowiska

             -   udział zespołu artystycznego w akademii z okazji 1Maja w parku miejskim

                 w Rzeszowie i prezentacja programu tanecznego

             -   udział młodzieży w dożynkach gminnych w Świlczy - prezentacja programu

                 artystycznego

1955    -   utworzenie Ośrodka Szkolenia Kadr Rolniczych

             -   powołanie 5 - letniego Technikum Rachunkowości Rolnej

             -   przebudowa drugiej części budynku gospodarczego - owczarni, z przeznacze-

                 niem na pomieszczenia szkolne

             -   ikwidacja nieużytków wokół internatu i zasadzenie 30 drzew

             -   uczestnictwa szkoły / własne stoisko/ w Powiatowej Wystawie Płodów Rolnych

                 w Rzeszowie

1957    -   powstanie 1 - szej drużyny harcerskiej ZHP

             -   urządzenie pierwszych pracowni szkolnych - pracownia chemiczna

             -   wykonanie pierwszych pomocy dydaktycznych / tablice, wykresy itp./

             -   uzupełnienie drzewostanu parku - zasadzono  60  drzew

             -   założenie dla potrzeb internatu plantacji porzeczek           

1958    -   powołanie Rocznej Szkoły Rolniczo - Gospodarczej

             -   organizacja bezpłatnych kursów gotowania dla Koła Gospodyń Wiejskich

                 w Trzcianie

             -   występy zespołu świetlicowego szkoły w okolicznych miejscowościach

                 z programem Rewia Pieśni i Tańca

             -   spotkanie z literatem ziemi sądeckiej Tadeuszem Giewontem Szczeciną

1959    -   urządzenie czytelni szkolnej

             -   udział w konkursie na najestetyczniejszy internat i otoczenie szkoły

             -   zakończenie budowy kurnika dla 250 niosek

             -   zorganizowanie 4 dniowej wycieczki turystyczno- krajoznawczej do Gdyni -

                 Gdańska - Sopotu i Oliwy

1960    -   utworzenie 2 - letniego Technikum Wodnych Melioracji dla absolwentów liceów

                 ogólnokształcących

             -   zorganizowano nowe specjalistyczne pracownie do przedmiotów zawodowych

                 /kreślarni,  miernictwa  zajęć praktycznych/

             -   wyposażanie pracowni przedmiotowych w sprzęt  i  pomoce dydaktyczne dla

                 potrzeb kształcenia melioracyjnego

             -   Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w  Rzeszowie  - Komitetem

                 Opiekuńczym Szkoły

             -   zorganizowanie pierwszej studniówki w Technikum Rachunkowości Rolnej

             -   pierwszy egzamin dojrzałości w szkole

1961    -   zorganizowanie wieczoru poezji dla młodzieży szkolnej i miejscowej ludności

                 z udziałem młodych pisarzy Ziemi Rzeszowskiej: Jana Baska, Wincentego

                 Zawirskiego, i  Wiesława Kuliczkowskiego

             -   zorganizowanie wieczoru poezji dla młodzieży szkolnej i miejscowej ludności

                 z udziałem aktorów Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie: Jerzego

                 Stawskiego i Wincentego  Zawirskiego

             -   zorganizowanie Wojewódzkich Dożynek na obiekcie szkolnym oraz wystawy

                 rolniczej

             -   zorganizowanie pierwszej praktyki zawodowej melioracyjnej w Rejonowych

                 Przedsiębiorstwach Melioracyjnych w Rzeszowie, Jaśle, Mielcu i Jarosławiu       

1962    -   przemianowanie 2 - letniego Technikum Wodnych Melioracji na Państwową

                 Szkołę Techniczną Wodno - Melioracyjną /pomaturalną/

             -   powstanie 5 - letniego Technikum Wodnych Melioracji /przemianowane w

                 1967 r. na Technikum Melioracji Wodnych/           

1963    -   organizacja terenowych kursów zawodowych po obiektach melioracyjnych

                 Polski południowo - wschodniej

1964    -   wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego internatu

             -   aktywny udział młodzieży w pracach przygotowawczych terenu pod budowę

                 internatu -  rozbiórka szklarni, karczowanie drzew i krzewów, niwelacja terenu,

                 wykonawstwo wykopów

             -   powstanie pierwszego zespołu muzycznego /słuchacze PST/ - zakup instru-

                 mentów muzycznych - zakupienie samochodu dostawczego Żuk - dla potrzeb

                 szkoły

1965    -   powstaje koło fotograficzne dokumentujące ważniejsze wydarzenia , działal-

                 ność dydaktyczną, artystyczną, sportową i rekreacyjną szkoły oraz przygo-

                 towujące pomoce dydaktyczne / działa do 1989 roku /

1966    -   oddanie nowowybudowanego budynku internatu szkolnego

             -   zorganizowano kancelarię szkolną / gabinet dyrektora, sekretariat i księgo-

                 wość/

                 w internacie, zainstalowano centralę telefoniczną w sekretariacie szkoły,

             -   wykonanie ogrodzenia całego obiektu szkolnego siatką,  wykonanie  dróg

                 dojazdowych i oświetlenia obiektu

             -   zorganizowanie akademii i sesji popularnonaukowej  pt. Historia rzeszowszczy-

                 zny w  okresie  1000 - lecia państwa polskiego- dla młodzieży szkolnej i 

                 miejscowej ludności

             -   zorganizowano spotkanie z poetą Podhala Tadeuszem Giewontem Szczeciną

             -   zakupienie motocykla WFM do nauki jazdy

             -   wykonanie hydroforni szkolnej

             -   zorganizowanie obozu wędrownego na trasie Krynica -  Jaworzyna- Szczawni-

                ca - Jaworki - Turbacz - Rabka - Zakopane - Tatry                                

1967 - 1969  -  kapitalny remont dawnego pałacu, w którym wygospodarowana mieszka-

                nia dla nauczycieli i pracowników szkoły;  budynek otrzymał nazwę Dom

                Nauczyciela

             -   modernizacja sieci dróg na obiekcie i wykonanie  nowych nawierzchni

                 drogowych

1967    -   zorganizowano pierwszy -Bal  studniówkowy- w Technikum Wodnych Melioracji

             -   pierwsi absolwenci Technikum Wodnych Melioracji opuszczają mury szkolne

             -   powstaje pierwszy młodzieżowy klub Limbus- w internacie szkolnym

             -   powstaje zespół muzyczny Limbus-, uczestniczący w wielu przeglądach 

                 zespołów artystycznych i koncertujący w instytucjach i przedsiębiorstwach mia-

                 sta Rzeszowa

             -   wykonanie własnego ujęcia wody podziemnej i studni głębinowej

             -   udział szkolnej reprezentacji w Mistrzostwach  Szkół Rolniczych Leśnych i CRS

                 w Gdańsku

1968    -   zorganizowanie spotkania z aktorem Teatru im. Wandy Siemaszkowej 

                 w Rzeszowie  Zdzisławem Kozieniem

1969    -   udział szkolnej reprezentacji w Mistrzostwach Szkół Rolniczych Leśnych i CRS  

                 w piłce ręcznej

1970    -   powstaje Szkolny Zespół Pieśni i Tańca  /choreografem jest pani Bożena

                 Niżańska/,                    

1971    -   powołanie Policealnego Studium Weterynaryjnego o specjalności: profilaktyka

                 i lecznictwo zwierząt

             -   zajęcie piątego miejsca w Mistrzostwach  Polski Szkół Rolniczych Leśnych i CRS

                 w Legnicy  w łucznictwie - drużynowo

1972 - 1974    -  Szkolny Zespół  Pieśni i Tańca uczestniczy  w centralnych dożynkach -

                reprezentując województwo rzeszowskie

1972    -   zajęcie pierwszego miejsca w Mistrzostwach Polski Szkół Rolniczych i CRS

             -   Strefie Polski Południowej w piłce ręcznej

             -   zajęcie piątego miejsca w Mistrzostwach  Polski Szkół Rolniczych Leśnych i CRS

                 w Ostrowie k.Łasku  w łucznictwie - drużynowo

1973    -   odejście na emeryturę długoletniej kierowniczki internatu Pani Genowefy

                Kosteckiej

             -   powołanie na stanowisko kierownika internatu  Pana Augustyna Jopka

             -   wytypowanie przez Radę Pedagogiczną pierwszych najlepszych

                 absolwentów szkoły na wyższe uczelnie, bez konieczności zdawania

                 egzaminu   wstępnego -primus inter pares-,   zgodnie z  zarządzeniem

                 Ministra Rolnictwa

             -   Zjednoczenie Przedsiębiorstw Budownictwa Wodnego i Melioracji w Rzeszowie-

                 Komitetem Opiekuńczym Szkoły

             -   zorganizowanie wodnego obozu wędrownego na Mazurach               

1974    -   przekazanie  szkole  sztandaru  ufundowanego  przez  Komitet Rodzicielski

             -   zakup ciągnika do nauki jazdy

             -   zorganizowanie pieszego obozu wędrownego w Kotlinie Kłodzkiej         

1975    -   reaktywowanie Policealnego Studium Melioracyjnego

             -   zajęcie VII  miejsca  w Mistrzostwach Szkół Rolniczych, Leśnych  i  CRS

                 w Krakowie w łucznictwie - drużynowo

1976    -   odejście na emeryturę zasłużonej dla szkoły, długoletniej dyrektor  mgr Henryki

                 Kutowskiej

             -   powołanie mgra Juliana Józefczyka na stanowisko dyrektora szkoły

1977    -   wykonanie  instalacji  centralnego ogrzewania w domu nauczyciela

             -   doprowadzenie gazu i wykonanie instalacji gazowych w pomieszczeniach

                 domu nauczyciela  i  kuchni w internacie               

             -   modernizacja  kotłowni  w  internacie  wyposażenie w nowe piece

             -   budowa  kanału ciepłowniczego na odcinku internat i dom nauczyciela

1978    -   powołanie Szkolnego Klubu Techniki i Racjonalizacji

             -   wprowadzenie specjalności: zaopatrzenie wsi w wodę w Policealnym Studium

                 Melioracyjnym

             -   powołanie 4 - letniego Liceum Zawodowego  Rolniczego

1979    -   pierwsi laureaci eliminacji centralnych  Turnieju Młodych Mistrzów Techniki

                 / pierwsze indeksy na studia  wyższe/

             -   wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły o nowe pomoce dydaktyczne /zaku-

                 pione i wykonane przez uczniów i słuchaczy w ramach prac dyplomowych/

1980    -   rezygnacja  mgra  Juliana  Józefczyka  ze stanowiska  dyrektora szkoły

             -   powołanie  mgra  Józefa  Mieszkowicza  na  stanowisko  dyrektora  szkoły

             -   powstanie  Szkolnego  Koła  NSZZ  Solidarność

             -   zorganizowanie obozu wędrownego w Beskidzie Wyspowym, Sądeckim

                 i Tatrach              

1981    -   zdobycie pierwszego miejsca w wojewódzkich eliminacjach Turnieju Młodych

                 Mistrzów Techniki

             -   powołanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalności: mechanik maszyn

                 melioracyjnych 

             -   przerwanie zajęć dydaktycznych w związku z wprowadzeniem stanu

                 wojennego

1982    -   powołanie Zasadniczej Szkoły o specjalności: rolniczo - ogrodniczej

             -   powołanie Zespołu Szkół Budownictwa Wodnego i Melioracji

             -   powołanie mgra inż. Mieczysława Biedki na stanowisko wicedyrektora Zespołu

                 Szkół

             -   zajęcia praktyczne w ZSZ mechanik maszyn melioracyjnych prowadzone są

                 w: Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym, Przedsiębiorstwie Zaopatrze-

                 nia Wsi w Wodę WODROL- i  Przedsiębiorstwie  Konserwacji Urządzeń Wod-

                 nych i Melioracyjnych

1983    -   zdobycie pierwszego miejsca w wojewódzkich eliminacjach Turnieju Młodych

                 Mistrzów Techniki

             -   zdobycie tytułu mistrza Polski w tenisie stołowym w Mistrzostwach Szkół

                 Rolniczych /indywidualnie  i  drużynowo/

             -   udział pracy dyplomowej uczniów TMW w  międzynarodowej wystawie w Pradze

                 /Czechosłowacja/

             -   uzyskanie pierwszego patentu przyznanego szkole przez Urząd Patentowy PRL

1984    -   zorganizowanie Ogólnopolskiej Konferencji nauczycieli przedmiotów

                 zawodowych Techników Melioracji Wodnych

1985    -   wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowych obiektów szkolnych

             -   sesja popularnonaukowa pt.:-Dorobek rzeszowszczyzny w  40-leciu PRL-u

             -   zdobycie pierwszego miejsca w województwie w Szkolnej Lidze Ligi Obrony

                 Kraju w letnich sportach obronnych

1986    -   zdobycie czterech tytułów mistrzów Polski w Mistrzostwach Szkół Rolniczych,

                 udział w letnim trójboju obronnym, pojedynku strzeleckim, w punktacji juniorów

                 młodszych i w punktacji ogólnej

             -   uczestnictwo  pracy dyplomowej uczniów  w  międzynarodowej  wystawie  w

                 Sofii

1987    -   przejście  wicedyrektora  mgra inż.  Mieczysława  Biedki  na  emeryturę

             -   powołanie mgra Józefa Gacka na stanowisko wicedyrektora Zespołu Szkół

             -   zdobycie II miejsca w XII Ogólnopolskich Igrzyskach Szkół Rolniczych

             -   pierwsza praktyka zagraniczna w Przedsiębiorstwie Budownictwa Melioracyj-

                 nego w Cottbus /była NRD/

             -   zdobycie  III miejsca  w turnieju piłki nożnej w Cottbus

             -   zakup ciągnika do nauki jazdy      

1988    -   przemianowanie nazwy szkoły na Zespół Szkół Budownictwa Wodnego, Meliora-

                 cji i Weterynarii

             -   utworzenie 5 - letniego Technikum Weterynaryjnego

             -   uczestnictwo szkoły w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku

                  melioracyjnym -  pierwszy laureat szczebla centralnego

             -   przyjęcie szkoły w poczet Klubu Przodujących Szkół

             -   zdobycie drużynowego Mistrzostwa Polski Szkół Rolniczych w Letnich Sportach

                 Obronnych

1989    -   zdobycie  III miejsca  w  Letnich  Sportach  Obronnych  w  XIII  Ogólnopolskich

                 Igrzyskach Szkół Rolniczych

             -   zakup  autokaru  Jelcz  dla  potrzeb  szkoły  i  ciągnika  do  nauki  jazdy

1990    -   wprowadzenie specjalności:  ochrona środowiska-   w  Policealnym  Studium

                 Zawodowym

             -   oddanie do użytku budynków nowych warsztatów szkolnych i obiektów

                 sportowych /duża i mała sala gimnastyczna/ oraz pomieszczeń higieniczno -

                 sanitarnych części sportowej

             -   wizyta w szkole Ministra Edukacji Narodowej - prof. dr hab. H. Samsonowicza,

                  Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie mgr J. Stanisza, Senatora

                  B. Fleszara, Posła  J. Świtki i Wojewody Rzeszowskiego K. Ferenca

             -   powrót nauki religii do szkoły,  w szkole ożywają tradycje chrześcijańskie,

                 organizuje się spotkania Bożonarodzeniowe i  prezentacje inscenizacji

                 teatralnej

                 Jasełek polskich- młodzież uczestniczy w Rekolekcjach  Wielkopostnych

1991    -   oddanie do użytku tzw. niskiego parteru w budynku - mieszczącego pracow-

                 nię żywienia rodziny,  2 izby lekcyjne i inne pomieszczenia pomocnicze

             -   zajęcie I miejsca w wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowiu

             -   szkoła otrzymuje dwie spycharki  gąsienicowe  dla  potrzeb  Zasadniczej Szkoły

                 Zawodowej / mechanik maszyn  melioracyjnych/

1992    -   Wizytacja Kanoniczna JE. Biskupa Pomocniczego Diecezji Rzeszowskiej

                 Edwarda Białogłowskiego

             -   zajęcie I miejsca w XXV Edycji Turnieju Młodych Mistrzów Techniki i zakwa-

                 lifikowanie się do uczestnictwa w Europejskim Konkursie pod hasłem:

                 Młodzież Europy w Badaniach nad Ochroną Środowiska Naturalnego-

                 w Hamburgu

             -   wprowadzenie nowej specjalności: wiejskie gospodarstwo domowe w Liceum

                 Zawodowym

             -   oddanie do użytku części dydaktycznej budynku B - mieszczącego pracownie

                 przedmiotowe i inne pomieszczenia pomocnicze

1993    -   powołanie  mgra inż.  Mariana  Szumilasa  na  stanowisko  wicedyrektora

                 Zespołu Szkół

             -   wydanie  pierwszego numeru  gazetki Kurier Szkolny

             -   powołanie  Technikum Inżynierii  Środowiska  i  Melioracji

             -   zorganizowanie Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli Techników Weterynaryj-

                 nych

             -   pierwszy dzwonek w murach nowej szkoły

             -   oddanie do użytku szkolnego pierwszych pracowni przedmiotowych, części

                 administracyjnej i innych pomieszczeń pomocniczych w nowej szkole

1994    -   wizyta wiceministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Ryszarda Kołodzieja

             -   druga nagroda  w  Konkursie Zielone Dyplomy /etap centralny/

             -   przemianowanie Policealnego Studium Zawodowego na Szkołę Policealną

                 i wprowadzenie nowej specjalności: inżynieria środowiska i melioracji

             -   zdobycie I miejsca w eliminacjach wojewódzkich - zakwalifikowanie się do elimi-

                 nacji rejonowych  XXXIX  Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

             -   zorganizowanie Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej Nauczycieli przedmio-

                 tów zawodowych Techników Inżynierii Środowiska i Melioracji

             -   oddanie do użytku kolejnego fragmentu szkoły budynek A

             -   zakup  autokaru Autosan dla potrzeb szkoły

             -   zajęcie 7 - go miejsca w Rankingu Europejskim w Biathlonie Letnim w kategorii

                 juniorów

1995    -   uzyskanie  I  miejsca w eliminacjach centralnych XIX  edycji  Olimpiady Wiedzy

                  i  Umiejętności Rolniczych  /4 laureatów - puchar i dyplom/

             -   otwarcie  Izby Historii i Tradycji  Szkolnej

             -   wprowadzenie nowej specjalności: mechanik operator pojazdów i maszyn

                  rolniczych w Zasadniczej Szkole Zawodowej

             -   wykonanie nowego sztandaru szkoły

             -   wmurowanie tablicy pamiątkowej na okoliczność 50 - lecia szkoły

             -   nadanie szkole imienia Bohaterów Westerplatte decyzją Ministra Rolnictwa

                 i Gospodarki Żywnościowej

             -   zjazd absolwentów na okoliczność  50 - lecia szkoły

             -   oddanie do użytku kolejnego fragmentu nowej szkoły budynek A /4 nowe

                 pracownie/

1996    -   zdobycie drugiego  miejsca  w finale centralnym Olimpiady Wiedzy

                 i Umiejętności Rolniczych

                 / czterech  laureatów w bloku melioracji i inżynierii  środowiska/

             -   uzyskanie  I miejsca  w  Wojewódzkim  Konkursie  gazetek  szkolnych, w

                 kategorii szkół  ponadpodstawowych,  przez  gazetkę Kurier szkolny Zespołu

                 Szkół Budownictwa Wodnego Melioracji i Weterynarii

             -   zorganizowanie Sesji popularnonaukowej pod hasłem Henryk Sienkiewicz

                 czyli o geniuszu łatwej urody

             -   zorganizowanie Krajowej Konferencji Dyrektorów i Nauczycieli /lekarzy

                 weterynarii/ z 6 techników weterynaryjnych w Polsce

1997    -   zorganizowanie Ogólnopolskiej Inauguracji Roku Szkolnego Szkół Rolniczych

                 i Gospodarki Żywnościowej          

             -   zdobycie drugiego  miejsca  w finale centralnym Olimpiady Wiedzy

                 i Umiejętności Rolniczych

                 / pięciu  laureatów w bloku melioracji  i  inżynierii  środowiska/

             -   wyróżnienie Zespołu Szkół Budownictwa i Melioracji Wodnych w Trzcianie

                 w ramach Klubu Przodujących Szkół przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy

                 Szkole

             -   zdobycie pierwszego miejsca  wśród szkół średnich zawodowych w  II 

                  Ogólnopolskim rankingu zorganizowanym przez UNESCO za udział młodzieży

                 w olimpiadach  przedmiotowych

             -   wyróżnienie szkoły w konkursie zorganizowanym w ramach Programu Czysta

                 Wisła i rzeki Przymorza

             -   wyróżnienie gazetki szkolnej Kurier Szkolny w ogólnopolskim konkursie na ga-

                  zetkę ekologiczną 

             -   Wizytacja Kanoniczna Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej Jego

                  Ekscelencji ks. Biskupa Kazimierza Górnego

1998    -   zdobycie pierwszego miejsce  wśród  szkół  średnich zawodowych  w   III 

                 Ogólnopolskim rankingu zorganizowanym przez UNESCO

             -   zdobycie pierwszego miejsca w finale centralnym Olimpiady Wiedzy

                 i Umiejętności Rolniczych

             -   wyróżnienie dla szkoły w pierwszym ogólnopolskim konkursie Prezentacje

                 Dorobku Kulturalnego Młodzieży Szkół Rolniczych w kategorii Poezja i proza

             -   powołanie mgra inż. Janusza Jakubka na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół

                 Budownictwa Wodnego Melioracji i Weterynarii

             -   zorganizowanie Sesji popularnonaukowej Na spotkanie człowieka w hołdzie

                 Janowi Pawłowi II w 20 - lecie Pontyfikatu.

             -   przemianowanie  nazwy szkoły na  Zespół Szkół  Rolnicze Centrum Kształcenia

                 Ustawicznego

             -   zorganizowanie Sesji popularnonaukowej Miej serce i patrzaj w serce, 

                 poświęconej Adamowi Mickiewiczowi w 200 rocznicę  narodzin poety

             -   zakupienie samochodu do nauki jazdy oraz samochodu dostawczego Lublin

1999    -   Powiat Rzeszowski  organem prowadzącym i nadzorującym szkołę

             -   zdobycie pierwszego miejsce wśród szkół średnich zawodowych w IV Ogólno-

                 polskim rankingu zorganizowanym przez UNESCO

             -   zdobycie pierwszego miejsca w finale centralnym Olimpiady Wie-

                 dzy i Umiejętności Rolniczych

             -   zdobycie przez uczniów Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji tytułu

                 laureata Sztokholmskiej Młodzieżowej Nagrody Wodnej (Stockholm Junior Wa-

                 ter Prze SJWP)

             -   powołanie mgra inż. Marka Maksymowicza na stanowisko wicedyrektora

                 ds. Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego

             -   zorganizowanie Sesji popularnonaukowej pod hasłem Bo królom był równy, 

                 poświęconej Juliuszowi Słowackiemu na okoliczność 190 rocznicy urodzin i 150  

                 rocznicy śmierci poety

             -   zorganizowanie Seminarium dla nauczycieli języka polskiego szkół ponad-

                 gimnazjalnych Powiatu Rzeszowskiego pod nazwą Sesje popularnonaukowe

                 jako alternatywne formy pracy polonisty

             -   wykonanie placu manewrowego do nauki jazdy

             -   zmodernizowanie sali komputerowej  wymiana sprzętu komputerowego

2000    -   powołanie szkolnego koła Caritas

             -   zorganizowanie Sesji popularnonaukowej, ekologicznej pod hasłem:

                 By ziemi pozostawała piękna i zasobna

             -   zdobycie pierwszego miejsce wśród szkół średnich zawodowych w V Ogólno-

                 polskim rankingu zorganizowanym przez UNESCO

             -   zorganizowanie  międzypowiatowych zawodów sportowo obronnych

                 Sprawni jak żołnierze

             -   zdobycie pierwszego  miejsca  w finale centralnym Olimpiady Wiedzy i Umie-

                  jętności Rolniczych

             -   powołanie  Zaocznego Technikum Mechanizacji Rolnictwa

             -   zorganizowanie uroczystej Milenijnej Sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego

             -   reaktywowanie po latach szkolno gminnego Zespołu Pieśni i Tańca Pułanie

             -   zorganizowanie Sesji popularnonaukowej Życie moje  skrętami bieży

                 Reymontowski żywot człowieka poczciwego

             -   remontu internatu szkolnego ze środków finansowych z Fundacji Współpracy

                 Polsko - Niemieckiej  

             -   adaptacji wiaty magazynowej na Stację Kontroli Pojazdów 

             -   uruchomienie poligrafii szkolnej (środki pozyskano z Państwowego Funduszu

                 Osób Niepełnosprawnych)

             -   wykonanie sieci internetowej w szkole, komputeryzacja administracji szkolnej

2001    -   zdobycie pierwszego miejsce   wśród szkół średnich zawodowych w V Ogólno-

                 polskim rankingu zorganizowanym przez UNESCO

             -   wycieczka  młodzieży szkolnej do Stuttgardu

             -   zdobycie pierwszego miejsca  w finale centralnym Olimpiady Wiedzy i Umieję-

                 tności Rolniczych

             -   otwarcie punktu konsultacyjnego Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

                 Akademii Rolniczej w Krakowie

             -   inauguracja roku akademickiego Wydziału Inżynierii i Geodezji Akademii Rolni-

                 czej w Krakowie

             -   wizytacja Kanoniczna Jego Ekscelencji ks. Biskupa Edwarda Białogłow-

                 skiego

             -   zorganizowanie Sesji popularnonaukowej pod hasłem Na Grani Tysiącleci

                 rzecz o Kardynale Stefanie Wyszyńskim

             -   wykonanie modernizacji szatni szkolnej

2002    -   przekształcenie    Technikum  o pięcioletnim cyklu kształcenia,   w  czteroletnie

                 Technikum, kształcące  w  zawodach:

                        -          technik inżynierii środowiska i melioracji,

                        -          technik weterynarii,

                        -          technik żywienia i gospodarstwa domowego,              

             -   zorganizowanie Sesji popularnonaukowej  na temat Wykorzystanie odna-

                 wialnych źródeł energii

             -   zorganizowanie pierwszego Balu prymusa

             -   zorganizowanie ekologicznej sesji popularnonaukowej połączone z otwarcie

                 ścieżki ekologicznej w dolinie rzeki Mrowli

             -   wykonanie przyłącza gazowego do szkoły (1,5 km)

             -   wykonanie kapitalnego remontu kotłowni szkoły i internatu, wymiana systemu

                 grzewczego szkoły,  internatu  i  Domu  Nauczyciela 

             -   urządzenie nowej pracowni internetowej i centrum multimedialnego

                (20 sztuk komputerów - projekt MEN)

2003    -   zorganizowanie międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego Pod gwiazdą

                wieszcza Adama czyli rzecz o spotkaniu młodzieży z wieszczem

             -   utworzenie  Gospodarstwa Pomocniczego  Stacja  Kontroli  Pojazdów

             -   powołanie   Technikum,  zawód: - technik geodeta            

             -   Wizytacja Kanoniczna Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej Jego Ekscelencji

                 ks. Biskupa Kazimierza Górnego

             -   zorganizowanie Sesji popularnonaukowej pod hasłem Ojca Świętego Polska

                 światu dała dla uczczenia 25 - rocznicy  Pontyfikatu Jana Pawła II

             -   zdobycie  16 miejsca w województwie podkarpackim i 231 miejsca w Polsce

                 Polsce w ogólnopolskim rankingu szkół średnich organizowanym przez

                czasopisma Rzeczpospolita i Perspektywy

             -   zakończenie adaptacji pomieszczenia magazynowego na Stację Kontroli

                 Pojazdów, zakup sprzętu i wyposażenia

             -   zmodernizowanie zewnętrznej sieci wodociągowej

2004    -   przekształcenie Zaocznego Technikum Mechanizacji Rolnictwa  w  Technikum

                 Uzupełniające  kształcące w zawodzie: technik mechanizacji rolnictwa        

             -   zorganizowanie pierwszego Powiatowego Konkursu Ekologicznego pod

                 hasłem Zdrowa planeta, zdrowy człowiek

             -   zdobycie pierwszego miejsca  w finale centralnym Olimpiady Wiedzy

                 i Umiejętności Rolniczych

             -   zorganizowanie Sesji popularnonaukowej pod hasłem Jaśniepanicz Gombrowicz

             -   podłączenie szkoły do wiejskiej sieci kanalizacyjnej (wyłączenie z eksploatacji

                 szkolnej oczyszczalni ścieków)

             -   zakup samochodu do nauki jazdy

             -   zakup nowoczesnego sprzętu geodezyjnego

             -   zmodernizowanie pracowni żywienia (wymiana systemu zasilania kuchenek na

                 gazowy)

2005    -   ogłoszenie Rankingu Szkół Średnich za 2004 rok zorganizowanego przez

                 czasopisma Rzeczpospolita i Perspektywy szkoła zdobyła 12 miejsce

                 w województwie podkarpackim i 182 miejsce w kraju

             -   wizyta przedstawicieli Komitetu Głównego i Okręgowego Olimpiady Wiedzy

                  i Umiejętności Rolniczych                      

             -   zorganizowanie drugiej edycji konkursu pod hasłem: Zdrowa planeta,  zdrowy

                 człowiek

             -   zdobycie drugiego  miejsca  w finale centralnym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności

                 Rolniczych                   

             -   wykonanie remontu kapitalnego  stropodachu  kompleksu sportowego szkoły,  

                 oraz elewacji wschodniej i południowej  segmentu A internatu

             -   urządzenie dwóch pracowni internetowych i centrum multimedialnego    

             -   powołanie  Technikum, kształcącego w zawodzie  technik  budownictwa

             -   Ucznień klasy III TIŚiM Tomasz Koniarz, klasy IV TIŚiM Marek Rymut oraz

                 uczeń klasy IV TW Łukasz Bocheński zostali laureatami eliminacji centralnych

                 Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

             -   Osiągnięcia sportowe:

                   II miejsce chłopców w powiatowym finale biegów przełajowych,

                   II miejsce w finale powiatowym turnieju piłki siatkowej chłopców,

                   III miejsce chłopców w rejonowym finale biegów przełajowych,

                   III miejsce w finale powiatowym turnieju tenisa stołowego chłopców

             -   czerwiec 2005r. - pożegnanie p. mgr inż. Tadeusza Sobusiaka, wieloletniego

                 pedagoga i wychowawcę, odchodzącego na zasłużoną emeryturę

             -   Uchwałą Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 27.12.2005r.  szkoła zmienia

                 dotychczasową nazwę Zespół Szkół RCKU w Trzcianie na Zespół Szkół

                 Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie

2006    -   w ogólnopolski rankingu szkół średnich województwa podkarpackiego nasza

                 szkoła uplasowała się na 8 miejscu i na 130 miejscu w kraju

             -   obchody Jubileuszu 60-lecia szkolnictwa zawodowego w Trzcianie

             -   wrzesień 2006r. - pożegnanie p. mgr inż. Mariana Szumilasa, wieloletniego

                 wicedyrektora, pedagoga i wychowawcę, odchodzącego na zasłużoną emery-

                 turę

             -   w programu Leonardo da'Vinci naszą szkołę odwiedziła delegacja młodzieży

                 z Turcji wraz ze swoimi nauczycielami

             -   Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku 2006r. otrzymała uczennica klasy

                 III TIŚiM Michalina Kotowicz

             -   utworzenie Liceum Ogólnokształcącego – Pożarniczego z innowacją pedago-

                 giczną Edukacja Ogólnoratownicza i Ochrona Przeciwpożarowa

2007    -   w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych organizowanym przez

                 Rzeczpospolitą i Perspektywy nasza szkoła zajęła 1 miejsce wśród szkół

                 średnich w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców, 7 miejsce na podakarpa-

                 ciu oraz 116 miejsce w kraju.

             -   zajęcie III miejsca w V Powiatowym Przeglądzie Widowisk Jasełkowych

                 w Błażowej  

             -   I miejsce Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w konkursie matematycz-

                 no – logicznym „Mistrz Dedukcji” pod patronem Starosty Rzeszowskiego

             -   Sesja  Ekologiczna „Życie miodem płynące”         

             -   Paulina Hawer i Łukasz Kruczek otrzymują Stypendia Prezesa Rady Ministrów,

                 a uczeń Przemysław Kotwicz otrzymał Stypendium Ministerstwa Edukacji Naro-

                 dowej

             -   nasza młodzież wyjeżdża na trzy tygodniową praktykę zawodowa do Turcji w

                 ramach programu Leonardo da Vinci

 2008   -   w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych organizowanym przez

                 Rzeczpospolitą i Perspektywy nasza szkoła zajęła 13 miejsce na podakarpaciu

             -   II miejsce Zespołu Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie w VI Powia-

                 towym Przeglądzie Widowisk Jasełkowych w Błażowej

             -   zmarł drogi nauczycie i wychowawca internatu mgr Bogdan Michoń

             -   III miejsce w kraju w konkursie na najlepszą stronę internetową "Webska

                 Szkoła"

             -   uczennica Marcelina Rokosz otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów na

                 rok szkolny 2008/2009

             -   uczniowie Róg Marcin i Wytrwał Marcin zajęli III miejsce w turnieju tenisa

                 stołowego w Kamieniu

             -   I miejsce w turnieju piłki siatkowej chłopców w Sokołowie Młp.  

2009    -   Pazdan Natalia - laureatka V miejsca w finale centralnym OWiUR

             -   styczeń 2009 r. - zajęcie III miejsca w III podkarpackim konkursie pt. "Witryna

                 internetowa mojej szkoły"

             -   uczestnictwo szkoły włącznie z 3 krajami (Włochami, Turcją, Rumunią)
                 w projekcie Unii Europejskiej w latach 2009-2012

             -   zajęcie I miejsca, czyli "Mistrzostwa Powiatu Rzeszowskiego" w piłce siatkowej

                       chłopców

             -   zorganizowanie powiatowej konferencji dyrektorów jednostek organizacyjnych 

                 wójtów i burmistrzów z zakresu ratownictwa medycznego i ochrony

                 przeciwpożarowej,

             -   I miejsce w konkursie matematyczno-logicznym "Mistrz dedukcji" '2009   

2010    -   marzec 2010 r. - zajęcie I miejsca w konkursie pt: „Pierwsze Mistrzostwa
                 Fryzjerstwa Uczniów Szkół Fryzjerskich” przez uczennicę Katarzynę Puzio
             -   zajęcie I i II miejsca w powiatowym konkursie z fizyki: „Z fizyką za 
pan brat”
             -   wyjazd do Turcji naszych uczniów w ramach projektu Comenius (16-23
maja)
             -   udział kl. II LO w obozie żeglarskim
             -   III miejsce w XXXIV Eliminacjach Centralnych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności
                 Rolniczych - Radosław Mróz i Maciołek Krzysztof - finalista
             -   zajęcie III miejsca w VII edycji konkursu ekologicznego pt. „Czy wiesz, co jesz?”
             -   przyjazd uczniów z Włoch, Rumunii i Turcji w ramach projektu Comenius
             -   zajęcie I miejsca w Licealiadzie Powiatu Rzeszowskiego w tenisie stołowym
             -   wizyta konsula USA w Krakowie Davida Warnera
             -   dwutygodniowy międzynarodowy staż uczniów technikum weterynarii
                 w Anglii w ramach programu LDV
             -   młodzież z Rumunii odbywa staż w naszej szkole w ramach programu Comenius

2011    -   I miejsce ucznia Szymona Szloska w Finale Centralnym Olimpiady Wiedzy
                  i Umiejętności Rolniczych w bloku inżynieria i ochrona środowiska
             -   VIII miejsce ucznennicy Marceliny Rokosz w Finale Centralnym Olimpiady
                 Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku produkcja zwierzęca
             -   śmierć Dyrektora szkoły mgra Józefa Mieszkowicza
             -   wręczenie sztandaru szkoły ufundowanego przez szkolną Radę Rodziców
                  oraz sponsorów
             -   I miejsce uczennicy Moniki Guni na XI Międzynarodowym Festiwalu Fryzjerskim
                 Hair Fair w Sosnowcu
             -   ewaluacja zewnętrzna szkoły prowadzona przez Podkarpackiego Kuratora
                 Oświaty w obszarze ,,Zarządzanie Szkołą”- szkoła spełniła wymagania
                 na dwóch poziomach:
                 - poziom A- bardzo wysoki stopień wypełnienia wymagań (technikum),
                 - poziom B- wysoki stopień wypełnienia wymagań (liceum)
             -   tygodniowy staż młodzieży szkolnej w Niemczech w ramach programu Comenius
2012    -   zakup nowego 17-osobowego busa
             -   tygodniowy staż młodzieży naszej szkoły w Niemczech w ramach programu 

                 Comenius
             -   I miejsce w VI Podkarpackim Konkursie „Witryna Internetowa Mojej Szkoły”
2013    -   tygodniowy staż młodzieży naszej szkoły w Szwecji w ramach programu Comenius
             -   dwutygodniowy staż uczniów Technikum Usług Fryzjerskich w partnerskiej
                 szkole ST HELENS COLLEGE w Anglii w ramach programu LDV
             -   tygodniowy staż młodzieży naszej szkoły w Belgii w ramach programu Comenius
2014    -   I Ponadregionalny Konkurs Fryzjerski pod patronatem Marszałka Województwa
                 Podkarpackiego pod hasłem „Piękno fryzury epoką znaczone”
             -   dwutygodniowy staż uczniów Technikum Usług Fryzjerskich w partnerskiej
                 szkole w Anglii w ramach projektu ,,Podkarpacie stawia na zawodowców”
             -   dwutygodniowy staż uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
                 w partnerskiej szkole w Turcji w ramach projektu „Podkarpacie stawia na 

                 zawodowców”
             -   Przybyło Urszula - finalistka eliminacji centralnych OWiUR w bloku produkcja
                 zwierzęca

             -   w  Ogólnopolskim  Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2014 w

                 kategorii zdawalności egzaminów zawodowych w zawodzie technik weterynarii

                 Szkoła uplasowała się na I miejsce w Polsce

                 -   uczniowie Technikum Usług Fryzjerskich w naszym Zespole Szkół rozpoczęli zajęcia

                 praktyczne w nowej pracowni fryzjerskiej
             -   grupa uczniów  wraz z  nauczycielami wzięła udział w  spotkaniu finalizującym

                 aktualnie realizowany projekt COMENIUS „Open your eyes – CT guide for Teens”.  

                 Mityng odbył się w Brukseli – stolicy Belgii.
             -   szkoła jest organizatorem Pierwszego Ponadregionalnego Konkursu Wiedzy i  

                 Umiejętności Fryzjerskich
             -   wprowadzenie nowej specjalność o nazwie kosmetyka ciała w technikum 

                  kształcącym w zawodzie technik usług fryzjerskich
             -   rozpoczęcie zajęć praktycznych w nowej pracowni kosmetycznej
             -   Izabela Fortuna zdobyła I miejsce w XIV edycji konkursu recytatorskim

                 „Podkarpacka Tęcza”, który odbył się w Dynowie
             -   Piotr Horajski został finalistą w Olimpiadzie Budowlanej uzyskując indeks na wyższą

                 uczelnię
             -   w ramach programu unijnego "Podkarpacie stawia na zawodowców" we

                 współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie uczniowie z naszej szkoły

                 z każdego typu technikum rozpoczynają 4-tygodniowe płatne staże wakacyjne u

                 pracodawców
                 -   bezpłatne kształcenie w systemie zaocznym dla osób dorosłych w Szkole Policealnej

                 w kierunku technik weterynarii
             -   uczniowie kształcący się w zawodzie technik weterynarii rozpoczynają zajęcia

                 praktyczne z hipoterapii jak i zdobywają dodatkowe uprawnienia instruktora reakcji

                 ruchowej - specjalizacja hipoterapia
             -   organizacja sesji popularno-naukowej podsumowującej innowację pedagogicznej

                 pn. „Potrawy z baraniny w kuchni tureckiej  i polskiej” w ramach programu

                ”Podkarpacie stawia na zawodowców” oraz stażu zagranicznego, w którym wzięli

                 udział uczniowie z Technikum Żywienia i Usług Gastromomicznych wraz z

                 opiekunami w Turcji
             -   przeprowadzenie warsztatów zawodowych dla gimnazjalistów
             -   rozpoczęcie budowy krytej ujeżdżalni dla koni
2015    -   organizacja konferencji dla dyrektorów wszystkich placówek oświatowych gminy

                 Świlcza
             -   organizacja Międzyszkolnego Konkursu Języka Niemieckiego Szkół Gimnazjalnych

                 pod patronatem Starostwa Powiatowego w Rzeszowie
             -   organizacja Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego pod patronatem Starostwa

                 Powiatowego w Rzeszowie
             -   organizacja Powiatowego Konkursu Ortograficznego dla gimnazjalistów pn. "Mitrz

                 Ortografii"pod patronatem Starostwa Rzeszowskiego
             -   pracownia kosmetyczna wyposażona w nowoczesny sprzęt kosmetyczny
             -   Izabela Fortuna zakwalifikowała się do eliminacji centralnych w 60 Jubileuszowym

                 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim
             -   rozpoczęcie serii kursów zawodowych w ramach projektu „Podkarpacie stawia na

                 zawodowców”
             -   uczniowie kształcący się w zawodzie technik weterynarii rozpoczynają zajęcia w

                 wyremontowanej pracowni, laboratorium i prosektorium weterynaryjnej
             -   organizacja II edycji Ponadregionalnego Konkursu Wiedzy i Umiejetności

                 Fryzjerskich
             -   Agnieszka Adamiec zajmuje I miejsce w wojewódzkim konkursie fryzjerskim 

                 "Hiszpańska Awangarda" w Krośnie
             -   Jubileusz 70-lecia Szkolnictwa Zawodowego w Trzcianie
             -   Ewa Dziuba i Katarzyna Longosz uzyskały II miejsce w Wojewódzkim Konkursie

                 Kulinarnym
             -   przeprowadzenie warsztatów zawodowych dla gimnazjalistów
             -   Sabina Barszczewska, Wiktor Babis i Wioletta Łysek laureatami Ogólnopolskiego

                 Konkursu "Kobieta baroku" organizowany przez Muzeum Pałacu Jana III w

                 Wilanowie
             -   Alina Kostka otrzymała wyróżnienie w X Konkursie plastycznym "Jestem OK! Nie

                 palę
             -   uruchomienie Facebooka szkoły
2016    -   w ramach współpracy z gimnazjami z woj. podkarpackiego uczestniczyliśmy w akcji

                 charytatywnej „Pomoc dla potrzebujących”, która odbyła się w Gimnazjum w

                 Iwierzycach
             -   Justyna Drak zajęła II miejsce w konkursie fryzjerskim „INSPIRACJE ŚLUBNE” w 

                 Tarnobrzegu
             -   organizacja Międzyszkolnego Konkursu Języka Niemieckiego Szkół Gimnazjalnych

                 pod patronatem Starostwa Powiatowego w Rzeszowie
             -   organizacja Powiatowego Konkursu Ortograficznego dla gimnazjalistów pn. "Mitrz

                 Ortografii"pod patronatem Starostwa Rzeszowskiego
             -   organizacja Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego pod patronatem Starostwa

                 Powiatowego w Rzeszowie
             -   zakończenie budowy i uroczyste otwarcie krytej ujeżdżalni dla koni
             -   organizacja X Promocyjnego Turnieju Piłki Halowej Chłopców o Puchar Dyrektora

                 Szkoły
             -   organizacja III edycji Ponadregionalnego Konkursu Wiedzy i Umiejetnosci

                 Fryzjerskich
             -   mamy olimpijczyka na szczeblu centralnym - Sandra Świerk zajęła II miejsce w

                 Olimpiadzie Młodych Producent Rolnych w Trzebownisku jak również jest laureatem

                 XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku weterynarii
             -   Julia Borkowska - I miejsce w III edycji konkursu "Moje miejsce zamieszkania w

                 procesie zmian" konkurs indywidualny zorganizowany przez Stowarzyszenie

                 Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju w Rzeszowie "Ekos" pod patronatem

                 Wojewody Podkarpackiego i Podkarpackiego Kuratora Oświaty
             -   pierwszy wyjazd na 2-tygodniowy staż zawodowy w Irlandii dla uczniów

                 kształcących się w zawodzie technik weterynarii w ramach programu UE pt. „Chów i

                 hodowla zwierząt w oparciu o zasady sobrej praktyki rolniczej w UE”
             -   drugi wyjazd na 2-tygodniowy staż zawodowy w Irlandii dla uczniów kształcących

                 się w zawodzie technik weterynarii w ramach programu UE pt. „Chów i hodowla

                 zwierząt w oparciu o zasady sobrej praktyki rolniczej w UE”

             -   pod patronatem tygodnika "Reporter Gazeta" uczennice z klas II, III i IV technikum 

                 usług fryzjerskich w ramach zajęć praktycznych wykonują cykl metamorfoz

                 fryzjerskich
             -   rozpoczęcie naboru uczniów z klas III TWA, III TWB, III TUF oraz III TŻiUG na

                 wyjazd do Portugali w ramach programu Erasmus+

2017    -   trzeci wyjazd na 2-tygodniowy staż zawodowy do Irlandii dla uczniów kształcących

                 się w zawodzie technik weterynarii w ramach programu UE pt. „Chów i hodowla

                 zwierząt w oparciu o zasady sobrej praktyki rolniczej w UE”

             -   czwarty wyjazd na 2-tygodniowy staż zawodowy do Irlandii dla uczniów 

                 kształcących  ię w zawodzie technik weterynarii w ramach programu UE pt. „Chów i

                 hodowla

             -   piąty wyjazd na 2-tygodniowy staż zawodowy do Irlandii dla uczniów kształcących

                 się w zawodzie technik weterynarii w ramach programu UE pt. „Chów i hodowla                  zwierząt w oparciu o zasady sobrej praktyki rolniczej w UE” zwierząt w oparciu o  

                 zasady sobrej praktyki rolniczej w UE”

             -   pierwszy wyjazd na 3-tygodniowy staż zawodowy do Portugalii dla uczniów 

                 kształcących się w zawodach: technik weterynarii, technik usług fryzjerskich, technik

                 żywienia i usług gastronomicznych w ramach programu UE

             -   mamy olimpijczyków w eliminacjach centralnych: w bloku: weterynaria uczennica

                 klasy IV TW Katarzyna Maziarz zajęła I miejsce, a w bloku: produkcja zwierzęca uczeń

                       klasy III TWA Karol Gomółka zajął II miejsce

 

Kształcenie praktyczne

Od 1960 roku,  kształcenie praktyczne  /- zajęcia  i  praktyki zawodowe  wakacyjne/ uczniów Technikum Melioracji Wodnych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej  mechanik maszyn melioracyjnych  oraz słuchaczy  Państwowej Szkoły Technicznej Wodno i Melioracyjnej,  Studium  Pomaturalnego i  Policealnego Studium Zawodowego i Melioracyjnego,  prowadzone było w przedsiębiorstwach  Zjednoczenia Przedsiębiorstw Budownictwa Wodnego i Melioracji w Rzeszowie, /które było - Komitetem  Opiekuńczym  Szkoły  do  1990  roku/,  tj. w:

-  Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Jarosławiu,

-  Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Jaśle,

-  Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Mielcu,

-  Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Rzeszowie,

- Przedsiębiorstwie Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Rzeszowie,

-  Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę WODROL w Rzeszowie.

Od roku 1990 zajęcia praktyczne  odbywały się w pracowniach zajęć praktycznych w nowowybudowanej części warsztatowej budynku szkolnego.

     Zajęcia praktyczne i praktyki  zawodowe w Technikum Weterynaryjnym i Policeal-

nym Studium Weterynaryjnym  prowadzone były w:

-  Zakładach Mięsnych w Rzeszowie, 

-  Zakładach Drobiarskich w Rzeszowie,

-  Zakładzie Unasieniania w Krasnem,

-  Lecznicach Weterynaryjnych                                                                                                                                                                                                                               

Działalność  pozalekcyjna

W szkole  działały i działają organizacje młodzieżowe,  koła przedmiotowe, zainteresowań,  artystyczne  i  sportowe :

Lp.

Nazwa

Czas  działania

Opiekun

ORGANIZACJE  MŁODZIEŻOWE

1.

Związek  Młodzieży  Polskiej

lata pięćdziesiąte

brak  danych

2.

Liga  Przyjaciół  Żołnierza

lata pięćdziesiąte

brak  danych

3.

Liga  Obrony  Kraju

    lata siedemdziesiąte

1972 -  1996

Andrzej  Kutowski

Ryszard Mrzygłód

 4.

 Związek  Harcerstwa  Polskiego

1957

1965 - 1978

1978 -  1993

1995 -  1997

brak danych

Julian Józefczyk

Józef Gacek

Joanna Patro

5.

Związek  Młodzieży  Wiejskiej

1966 -  1989

Tadeusz  Sobusiak

6.

Związek  Młodzieży  Socjalistycznej

1978  - 1984

1984 - 1989

Józef  Gacek

Janusz  Jakubek

7.

Liga  Ochrony  Przyrody

1987 - 1996

Stanisława  Gronko

 

KOŁA  PRZEDMIOTOWE,

ZAINTERESOWAŃ, ARTYSTYCZNE  I  SPORTOWE

1.

Koło  polonistyczne

1982 - nadal

1988 - nadal

2009 - nadal

Bożena Kokoszka Małgorzata Syrda

Agnieszka Nowak-Sanecka

2.

Koło  matematyczne

1989 - nadal

1995 - 2003

2004 - nadal

Dorota  Stokłosa

Barbara  Selwa

Dorota  Becker

3.

Koło fizyczne

2003 - nadal

Barbara  Selwa

4.

Koło  języka  niemieckiego

1995  -  nadal

2000 -  nadal

2003 -  2009

Małgorzata Kretowicz

Anita Jarosz Kapica

Katarzyna  Sondej

5.

Koło  języka  angielskiego

2003 - nadal

2004 - nadal    

Anna  Czarniak

Jadwiga  Szczepańska

6.

Koło  ekologiczne

Koło biologiczno - ekologiczne

1990  -  1997

1997  -  2005

2005  -  nadal

Stanisława  Gronko

Piotr  Kawa

Aneta  Jamróz

7.

Koło  chemiczne

1998  -  nadal

Stanisława  Gronko

8.

Koło  historyczne

Izba  Historii  i  Tradycji  Szkoły

1994  - 2003

2003 -  nadal

Jadwiga  Oleszczuk

Monika  Oleszczuk

9.

Koło  komputerowe

1993 - nadal

Jacek  Szumilas

10.

Koło melioracyjne

1990  -  2005

Tadeusz  Sobusiak

11.

Koło geodezyjne 

 

1990  -  nadal

2004  - nadal

Janusz  Jakubek

Tomasz  Panek

12.

Koło budownictwa wodnego

1990  -  2005

Marian  Szumilas

13.

Koło hodowlano - weterynaryjne

1988   -  1997

1997  -  nadal

Ewa  Niedzielska

Anna  Rogowska

14.

Koło  plastyczne

1979 -  2005

2005 - 2008

Elżbieta  Pyska

Agata  Walas

15.

Koło  teatralne

Koło  żywego  słowa

1982  - nadal

1989  - nadal

Bożena  Kokoszka

Małgorzata  Syrda

16.

Gazetka szkolna  Kurier  Szkolny

1993

1993  - 2005

2005  -  nadal

Marian  Szumilas

Jacek  Szumilas

Agnieszka Nowak-Sanecka

17.

Zespół pieśni i tańca

1970  -  1975

2000  -  2008

2008 - nadal

Bożena  Niżańska

Krystyna  Szczerbiak

Anna Romanowska

18.

Koło  fotograficzne

1965  -  1989

Marian  Szumilas

19.

Koło  kroju  i  szycia

1993 - 2003

Halina  Bać

20.

Szkolne  Koło  CARITAS

2000 - 2001

2001 - nadal

2000 - 2002

2002 - 2005

     2005 - nadal

Rafał  Przyszlak

Wiesława Szumilas

ks. Stanisław  Ruszel

ks. Marek  Mnich

ks. Janusz  Winiarski

21.

Szkolne  Koło  PCK

 

1982 - 1998

1998 - 2005

2005 - nadal

Anna  Rogowska

Stanisław  Łutczyn

Jadwiga Szczepańska

22.

Koło sanitarne

2000 - 2008

Stanisław  Łutczyn

22.

Klub  Honorowych  Dawców  Krwi

2004- 2008

Stanisław  Łutczyn

22.

Klub  Żeglarski  ZHP

1990 - 1998

Ryszard  Mrzygłód

 23.

Szkolny Klub Techniki i Racjonali-zacji

1978  - 1989

1989 -  1990

1990 -  2000

Marian  Szumilas

Wiesława  Szumilas 

Marian  Szumilas

24.

Szkolne Koło Odbudowy Warszawy

Lata  czterdzieste  i   pięćdziesiąte

 

Brak danych

25.

Szkolne Koło TPPR

Lata  czterdzieste  i   pięćdziesiąte

Brak danych

26.

Szkolny  Klub  Sportowy:

-  sekcja  piłki  ręcznej

 

 

-  sekcja  łucznicza

 

 

-  sekcja  lekkoatletyczna

 

-  sekcja  sportów  obronnych

-  sekcja  strzelecka

 

-  sekcja  tenisa  stołowego /w szkole/

-  sekcja  tenisa  stołowego  i bilardowa w  internacie/

-  sekcja piłki  siatkowej

 

 

 

 

 

-  sekcja koszykówki

-  sekcja  piłki  nożnej

 

-  taniec  towarzyski i nowoczesny

 

1965 - 1972

1972 - 1973

1973 - 1976

1968 - 1972

1966 - 1972

1972 - 1976

1965 - 1972

1972 - 1998

1972 - 1996

1980 - 1996

1998 - 2002

1980 - 1986

1993 - 2002

2003 - nadal

1976 - 1996

1984 - 2000  

1996 - nadal

2003 - nadal

2003 - nadal

2000 - 2003

2007 - nadal

2000 - 2002

2003 - nadal

2004 - nadal

2005 - nadal

 

Lesław  Stepaniak

Andrzej  Pragacz

Ryszard  Mrzygłód

Katarzyna Wiśniewski,

  Lesław  Stepaniak

Ryszard  Mrzygłód

Lesław  Stepaniak

Ryszard  Mrzygłód

Ryszard  Mrzygłód

Ryszard  Mrzygłód

Stanisław  Łutczyn

Ryszard  Mrzygłód

Henryk  Błaszczak

Jan  Krupa

Ryszard  Mrzygłód

 Irena  Łyczko,

Robert  Bejster

Alicja  Jeż

Anna  Romanowska

Rafał  Przyszlak

Daniel Pająk

Paweł  Opaliński

Alicja  Jeż

Robert  Bejster

Alicja   Jeż

 

 

Wybierz język

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Dziennik elektroniczny

Na skróty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wirtualny spacer